Tensiometre

- Tensiometru clasic, cu manometru
- Tensiometru clasic cu manometru si cu stetoscop atasat
- Tensiometru semi automat
- Tensiometru full automat
- Stetoscop cu cap dublu